REGULAMIN KONKURSU „APS – Mój Wymarzony Dom” (dalej „Regulamin”)

 

 • 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Przewidziany niniejszym Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „APS – Mój Wymarzony Dom” (dalej „Konkurs”). 
 2. Konkurs jest prowadzony przez ARCHI-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Czechowska 10 /38, 20-072 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000063417, NIP 712-263-54-18, REGON, 43225044900000. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.12.2020 o godzinie 10:00, zaś jego zakończenie nastąpi w dniu 27.12.2020 o godzinie 23:59.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Facebook jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
 6. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Facebook zgodnie z jego zasadami (dalej „Uczestnik”).
 7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora ani ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 

 • 2 Zasady Prowadzenia Konkursu

 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

 

 1. posiadać własne konto w serwisie Facebook;
 2. być członkiem grupy https://www.facebook.com/groups/waszeprojektyaps;
 3. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi w poście https://www.facebook.com/groups/waszeprojektyaps/permalink/1534420383420113/;
 4. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z wytycznymi opisanymi w poście konkursowym, poprzez wykonanie minimum 5 zdjęć domu zrealizowanego według projektu pracowni Archi-Projekt, a następnie opublikować zdjęcie w grupie, o której mowa w §2 pkt 1 ppkt2 z hashtagiem #mojdomaps w treści posta;
 5. wysłać na adres e-mail biuro@archi-projekt.com.pl podpisaną zgodę na publikację zdjęć, której treść dostępna jest pod linkiem https://archi-projekt.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zgoda_na_publikacje_zdjec_Archi_Projekt.pdf;

 

 1. Jeden Uczestnik może wykonać tylko jedno Zadanie Konkursowe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku: 

 

 1. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
 2. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Klient podmiotów;
 3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 4. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;

 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszania przez Uczestnika któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie nastąpi w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik:

 

 1. podaje nieprawdziwe dane;
 2. jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

 

 1. Decyzja Organizatora co do wykluczenia uczestnika z Konkursu jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.
 2. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów stanowiących Zadanie Konkursowe, a także że utwory, o których mowa w  nie naruszają praw osób trzecich. 

 

 • 3 Nagrody

 

 1. W Konkursie Komisja wybierze 3 Zadania Konkursowe, których autorom przyznane zostaną nagrody (dalej „Nagrody”) w postaci:

 

 • I nagroda – bon prezentowy do sieci Apart na kwotę 200 zł
 • II nagroda – bon prezentowy do sieci Apart na kwotę 100 zł
 • III nagroda – bon prezentowy do sieci Home&You na kwotę 100 zł

 

 1. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.
 2. Pozostali uczestnicy konkursu, którzy dopełnią wszystkich obowiązków opisanych w §2 pkt.1 ppkt a) – e) otrzymają nagrody pocieszenia w postaci drobnych upominków

 

 • 4 Zasady Rozstrzygnięcia i Wyłonienia Zwycięzców

 

 1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową. (dalej „Komisja”).
 2. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając atrakcyjność tematyki, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego, wybierze 3 zwycięskie Zadania Konkursowe, których autorom przyznane zostaną prawa do Nagród.
 3. Poza listą zwycięskich Zadań Konkursowych, Komisja wybiera również 3 Zadania Konkursowe, które umieszcza na Liście Rezerwowej.
 4. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca I lub II nagrody nie spełni warunków Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia nadużycia w postaci zgłoszenia przez jedną osobę więcej niż jednego Zadania Konkursowego za pośrednictwem dwóch różnych kont w serwisie Facebook, lub nie prześle w terminie zgody na publikację zdjęć, o której mowa w §2 pkt 1 ppkt e),  Uczestnik traci prawo do Nagrody, zaś Komisja, o której mowa, przyznaje Nagrody w następujący sposób:

 

 • I nagroda zostaje przyznana Uczestnikowi, który dotychczas był laureatem  II nagrody
 • II nagroda zostaje przyznana Uczestnikowi, który dotychczas był laureatem III nagrody
 • III nagroda zostaje przyznana Uczestnikowi z listy rezerwowej.

 

 • 5 Powiadomienie o wygranej i wydanie nagród w konkursie

 

 1. Organizator opublikuje listę zwycięskich Zadań Konkursowych w grupie Archi-Projekt na portalu Facebook. Publikacja zwycięzców nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia się Konkursu. Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt za pomocą poczty elektronicznej z Organizatorem celem ustalenia sposobu przekazania nagrody.
 2. Nagrody będą przesłane pocztą lub przesyłką kurierską przez Organizatora na wskazane przez Zwycięzców adresy.
 3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w szczególności na ekwiwalent pieniężny wartości Nagrody.
 4. Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

 

 • 6 Postępowanie Reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora, tj. ARCHI-PROJEKT Sp. z o.o., Galeria Gala, III piętro, lok. 18 ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin
 2. Reklamacja powinna zawierać:

 

 1. dopisek na kopercie: „Reklamacja [nazwa konkursu]”;
 2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 4. podpis reklamującego.

 

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

 • 7 Przetwarzanie Danych Osobowych oraz Postanowienia Końcowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z administratorem można się skontaktować pisemnie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu przeprowadzenia i wykonania konkursu X zgodnie z regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Klienta (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes Klienta polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu;
 2. w celu realizacji obowiązków Klienta wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c Rozporządzenia 2016/679);
 3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Klienta – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Klienta (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Klienta.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Klienta. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
 2. Uczestnikom prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt. 23 z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Klienta prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną. 
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości pod linkiem https://archi-projekt.com.pl/konkursfotograficzny jak również w siedzibie Organizatora.